Δήμοι

Στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας οι ΟΤΑ δεν μπορεί να είναι απλά μηχανογραφημένοι οργανισμοί αλλά κόμβοι μιας δικτυωμένης αυτοδιοίκησης και φορείς που προσθέτουν ιδιαίτερη αξία στην περιφερειακή και τοπική οικονομία. Η εφαρμογή ενός πληροφοριακού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στους ΟΤΑ πρέπει να έχει ως στόχο τη ριζική αναμόρφωση των λειτουργιών τους και των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες. Στην Amicro υποστηρίζουμε το πρόγραμμα Singularlogic Genesis, που πληρεί όλες τις προδιαγραφές για τις σύγχρονες ανάγκες των δήμων.

Το Singularlogic Genesis ως ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα των ΟΤΑ περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο οικονομικών εφαρμογών, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των οργανισμών για την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης και της δημοτικής περιουσίας.

Eίναι πλήρως εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές του θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά το ενιαίο οικονομικό λογιστικό σύστημα των ΟΤΑ. Η εφαρμογή αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά δομικά υποσυστήματα:

  • Λογιστική: προϋπολογισμός, διαχείριση εξόδων & εσόδων (απλογραφικό)
  • Γενική λογιστική (διπλογραφικό)
  • Αναλυτική λογιστική
  • Διαχείριση παγίων
  • Διαχείριση αποθήκης
  • Διαχείριση έργων. 

Διαχείριση Προμηθειών

Το σύστημα διαχείρισης προμηθειών συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία μιας προμήθειας, όπως όρους, υλικά, προδιαγραφές υλικών, στοιχεία διακήρυξης, κριτήρια αξιολόγησης, κ.λπ., και παρακολουθεί τη διαδικασία σε όλες τις φάσεις της. Επίσης, εκδίδει τα έγγραφα του διαγωνισμού, συγκεντρώνει τις προσφορές, τις αξιολογεί βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης και προσδιορίζει τον τελικό ανάδοχο. Επιπλέον, παρακολουθεί την πορεία παραλαβής των υλικών και την μετατροπή τους σε είδη ή πάγια. Ολα τα στοιχεία, έντυπα και παραστατικά πηγάζουν από μία ενιαία καρτέλα της προμήθειας.

Διαχείριση Έργων

Η διαχείριση έργων παρακολουθεί όλες τις φάσεις της εκτέλεσης ενός τεχνικού έργου. Συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία της ωρίμανσης ενός έργου, όπως απαιτήσεις, μελέτες, απαλλοτριώσεις, εγκρίσεις κ.λπ. Στη συνέχεια, εκδίδει τα έγγραφα της δημοπράτησης, συγκεντρώνει τις προσφορές και εκδίδει τα έγγραφα της σύμβασης. Τέλος, παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του έργου, όπως ΑΠΕ, επιμετρήσεις, ελέγχους, προβλήματα κ.λπ. Όλα τα σχετικά στοιχεία, έντυπα και παραστατικά πηγάζουν από μία ενιαία καρτέλα του έργου.

Διαχείριση Στόλου Οχημάτων

Η εφαρμογή για τη διαχείριση των οχημάτων του οργανισμού τηρεί μητρώα με τα στοιχεία του κάθε οχήματος, των οδηγών και των συνεργείων. Επιπλέον, διαχειρίζεται τις κινήσεις των οχημάτων, τις συντηρήσεις, τους ελέγχους ΚΤΕΟ, τις κάρτες καυσαερίων, τα συμβάντα και τις προμήθειες καυσίμων και ανταλλακτικών. Επιπλέον, παρέχει πληροφόρηση για το ιστορικό κάθε οχήματος, την κατανάλωση καθώς και το κόστος συντήρησής του. Τέλος, ενημερώνει και ειδοποιεί για μελλοντικούς τακτικούς ελέγχους, συντηρήσεις, ανανεώσεις ασφαλειών και τελών.

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Η εφαρμογή αυτοματοποιεί τη διαδικασία υπολογισμού και απόδοσης ΤΑΠ, επιλύοντας προβλήματα και περιορίζοντας τα περιθώρια λάθους. Καλύπτει τις ανάγκες μηχανογράφησης σε ΟΤΑ μέσω μίας διαδικασίας υπολογισμού είσπραξης των τελών ακίνητης περιουσίας από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ηλεκτροδοτούμενων και μη.

Διαχείριση κλήσεων Κ.Ο.Κ.

Η εφαρμογή ασχολείται με τη διαχείριση και είσπραξη των κλήσεων τροχαίας που αφορούν στους Δήμους. Απαιτείται η καταχώρηση των κλήσεων από το Δήμο και η επικοινωνία με το ΚΕ.Π.Υ.Ο. για τη συλλογή στοιχείων των ιδιοκτητών των οχημάτων. Τέλος, επιβεβλημένη είναι η επικοινωνία του προγράμματος με το πρόγραμμα της λογιστικής για την άμεση είσπραξη των χρεών.

Διαχείριση Συνδέσεων Αποχέτευσης

Η εφαρμογή παρακολουθεί τη διαδικασία σύνδεσης των ακινήτων του Δήμου με το δίκτυο αποχέτευσης. Υπολογίζει τα τέλη που πρέπει να χρεωθεί κάθε ιδιοκτήτης κατά τη σύνδεση του ακινήτου του με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου. Επιπλέον, παρακολουθεί τις εργολαβίες που αφορούν την κατασκευή και συντήρηση των αγωγών αποχέτευσης.

Διαχείριση Μισθωμάτων

Η εφαρμογή "Μισθώματα" παρακολουθεί τη διαδικασία Συμβολαίων / Χρεώσεων σχετικά με τη διαχείριση των Ακινήτων – Κινητών Μισθωμάτων του Δήμου. Ενημερώνει τη Λογιστική με τα ποσά και ενημερώνεται για την πορεία των εισπράξεων τους.

Κοιμητήρια

Η εφαρμογή καλύπτει τις ανάγκες μηχανογράφησης των ΟΤΑ που έχουν ανάγκη μίας ορθής διαχείρισης και οργάνωσης των Κοιμητηρίων και μίας ορθής διαδικασίας υπολογισμού και είσπραξης των εσόδων από τους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές Θέσεων στα Κοιμητήρια.

Τέλη Πεζοδρομίου, Διαφήμισης, Λαϊκών Αγορών, κ.α.

Η εφαρμογή "Τέλη Πεζοδρομίου, Διαφήμισης, Λαϊκών Αγορών, κ.α." ασχολείται με την υπολογιστική διαδικασία των τελών διάφορων υπηρεσιών όπως τα τέλη πεζοδρομίου, τα τέλη διαφήμισης, των λαϊκών αγορών κ.λπ.

Ύδρευση

Η εφαρμογή ασχολείται με τη διαχείριση και υπολογισμό του ανταποδοτικού τέλους υδρεύσης που επιβάλλεται σε όσους χρησιμοποιούν τους υδάτινους πόρους του ΟΤΑ. Η εφαρμογή αυτή απευθύνεται σε ΟΤΑ που δεν έχουν συστήσει Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

Δικαιώματα Βοσκής

Η εφαρμογή "Δικαιώματα Βοσκής" ασχολείται με τη διαχείριση καρτελών ιδιοκτητών–ιδιοκτησιών, περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως και που σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1337/83, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορά σε χρήμα στο Δήμο που ανήκει η περιοχή.

Δημοτική Αστυνομία

Η εφαρμογή ασχολείται με τη διαχείριση εργασιών, καταγγελιών και τη διαχείριση και τήρηση αρχείου ενεργειών που έγιναν για κάθε εργασία. Επιπλέον, υποστηρίζει την τήρηση επιβολής προστίμων και την ενημέρωση της λογιστικής, καθώς και την ενημέρωση των εργασιών από άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

Διαχείριση Δημοτικού Φόρου (2%, 5%, Παρεπιδημούντων)

Η εφαρμογή ασχολείται με τη διαχείριση και παρακολούθηση των δηλώσεων των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε δημοτικά τέλη. Επιπλέον, διαχειρίζεται τα τέλη και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτές από τη στιγμή του υπολογισμού τους έως και την εξόφλησή τους από την απλογραφική λογιστική.

Οικονομική Διαχείριση ΟΤΑ και Διαχείριση Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η εφαρμογή "Οικονομική Διαχείριση ΟΤΑ και Διαχείριση Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος" είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές του Θεσμικού Πλαισίου και ασχολείται με το Ενιαίο Οικονομικό Λογιστικό Σύστημα (ΕΛΣ) και το Ενιαίο Προγραμματιστικό Έγγραφο (ΕΠΕ). Η εφαρμογή περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση του ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού, της κατανομής πόρων και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Πρότυπες Καρτέλες

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να καταχωρήσει όλα τα στοιχεία των πολιτών στοιχεία που αφορούν σε έγγραφα και καρτέλες, όπως στοιχεία κτηματολογίου, τιμολογιακά στοιχεία κ.λπ. Η εφαρμογή διατηρεί καρτέλες που είναι προτύπου για κάθε είδους στοιχείο και παρέχει τη δυνατότητα να εξάγονται εκθέσεις και στατιστικά για κάθε είδους στοιχείο.

Ενοποιημένο Πρόγραμμα Εσόδων – Κλειστού Προϋπολογισμού

Η εφαρμογή "Ενοποιημένο Πρόγραμμα Εσόδων – Κλειστού Προϋπολογισμού" ασχολείται με τη διαχείριση των εσόδων του ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τελωνεία, φόρους, τέλη και διοικητικές προστίμων. Η εφαρμογή αυτή συνδέεται με τη λογιστική για την άμεση ενημέρωση των εσόδων και των οφειλών.

Σύστημα Συναλλαγών

Η εφαρμογή "Σύστημα Συναλλαγών" ασχολείται με την καταχώρηση των συναλλαγών του ΟΤΑ με άλλους φορείς, π.χ. με Υπουργεία, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Ενώσεις κ.λπ. Η εφαρμογή αυτή συνδέεται με τη λογιστική για την άμεση ενημέρωση των λογαριασμών των φορέων και των λογαριασμών του ΟΤΑ.

Ενοποιημένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοτικής Αστυνομίας

Η εφαρμογή ασχολείται με τη διαχείριση όλων των προστατευτικών περιοχών του Δήμου, περιοχών όπου απαγορεύεται η στάθμευση και τους κανόνες διεξαγωγής εκδηλώσεων και αθλητικών εκδηλώσεων, όπως ποδοσφαιρικοί αγώνες κ.λπ. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης ή αποστολής ειδοποιητηρίων και άλλων εγγράφων στον παραβάτη, καθώς και την καταγραφή και στατιστική των προστατευτικών περιοχών.

Το παραπάνω είναι μόνο ένας αναλυτικός κατάλογος μερικών από τις εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον Δήμο για τη διαχείριση των διάφορων υπηρεσιών του και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εφαρμογές αυτές μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες και την πολιτική του κάθε Δήμου.

Amicro Πληροφορική

Η Amicro Πληροφορική είναι μια εταιρία που από το 1992 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στους τομείς της πληροφορικής και της μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων.

+30 26710 25405
Λιθόστρωτο 47, Αργοστόλι
[email protected]  

 

ΩΡΑΡΙΟ (πρωί)
ΔΕΥ-ΠΑΡ: 08:00-14:30
ΣΑΒ: 08:00-14:00

ΩΡΑΡΙΟ (απόγευμα)
ΤΡΙ-ΠΕΜ-ΠΑΡ: 17:30-20:30

Social

Amicro Epsilon gold partner

Κατάστημα you.gr Αργοστολίου

Iris Payments Amicro


ΩΡΑΡΙΟ (πρωί)
ΔΕΥ-ΠΑΡ: 08:00-14:30
ΣΑΒ: 08:00-14:00

ΩΡΑΡΙΟ (απόγευμα)
ΤΡΙ-ΠΕΜ-ΠΑΡ: 17:30-20:30