Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών (Συναλλαγές B2G)

Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών (Συναλλαγές B2G)

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 52445 ΕΞ 2023 καθιερώνεται ως γενικός κανόνας η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο συμβάσεων μεταξύ οικονομικών φορέων (προμηθευτών Δημοσίου δηλαδή) και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Καθιερώνεται ως γενικός κανόνας η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο συμβάσεων μεταξύ οικονομικών φορέων και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν από τις 12 Σεπτεμβρίου 2023 και εφεξής.

  • Προβλέπεται σταδιακή ένταξη των οικονομικών φορέων στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, ανάλογα με την αντισυμβαλλόμενη αναθέτουσα αρχή αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εκάστοτε συμβάσεις.
  • Κριτήριο για την εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι το χρονικό σημείο εκκίνησης των διαδικασιών σύναψης της εκάστοτε σύμβασης, το οποίο καθορίζεται κατά περίπτωση από τις διατάξεις των Ν. 3978/2011, N. 4412/2016 και N.4413/2016 και όχι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου.
  • Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις B2G συναλλαγές διενεργείται αποκλειστικά μέσω Πιστοποιημένων Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
  • Σε περίπτωση υπαγωγής μιας επιχείρησης στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις B2G συναλλαγές, φαίνεται να υφίσταται ταυτόχρονη υποχρέωση για έκδοση και διαβίβαση στην πλατφόρμα myDATA και των λοιπών τιμολογίων (B2B συναλλαγές) με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή μέσω Πιστοποιημένων
    Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Στον κάτωθι πίνακα συνοψίζονται ενδεικτικά οι κατηγορίες Δημοσίων Συμβάσεων, οι οποίες εντάσσονται σταδιακά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση:

Αντισυμβαλλόμενη Αναθέτουσα Αρχή Εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης
Συμβάσεις που συνάπτονται με:
• Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
• Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
• Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
• Το Δήμο Αθηναίων
• Την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)
• Την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
• Την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
• Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Την Αττικό Μετρό Α.Ε.
• Την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
• Την Εγνατία Οδό Α.Ε.
12.09.2023 και εφεξής
Συμβάσεις που συνάπτονται με φορείς Κεντρικής Διοίκησης (Προεδρία της Δημοκρατίας, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές χωρίς νομική προσωπικότητα, Βουλή των Ελλήνων κλπ.) 01.01.2024 και εφεξής 
Συμβάσεις που συνάπτονται με λοιπές πλην Κεντρικής Διοίκησης, αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς (π.χ. Ο.Τ.Α., Ο.Κ.Α, Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιες επιχειρήσεις ν.3429/2005 κλπ.) 01.06.2024 και εφεξής
Θεσπίζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση και για τις λοιπές δαπάνες που τιμολογούνται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των Ν. 3978/2011, Ν. 4412/2016 και Ν. 4413/2016. 01.01.2025 κι εφεξής 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ ή να επισκευτείτε την ιστοσελίδα.

Amicro Πληροφορική

Η Amicro Πληροφορική είναι μια εταιρία που από το 1992 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στους τομείς της πληροφορικής και της μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων.

+30 26710 25405
Λιθόστρωτο 47, Αργοστόλι
[email protected]  

 

ΩΡΑΡΙΟ (πρωί)
ΔΕΥ-ΠΑΡ: 08:00-14:30
ΣΑΒ: 08:00-14:00

ΩΡΑΡΙΟ (απόγευμα)
ΤΡΙ-ΠΕΜ-ΠΑΡ: 17:30-20:30

Social

Amicro Epsilon gold partner

Κατάστημα you.gr Αργοστολίου

Iris Payments Amicro


ΩΡΑΡΙΟ (πρωί)
ΔΕΥ-ΠΑΡ: 08:00-14:30
ΣΑΒ: 08:00-14:00

ΩΡΑΡΙΟ (απόγευμα)
ΤΡΙ-ΠΕΜ-ΠΑΡ: 17:30-20:30